Menu

List of products by brand SHINKAI SHIO SANGYO

 • Noto island sea salt

  From €5.70

  Established in 1998 by Koyachi San, Shinkai Shio Sangyo aims to revive salt production in the region of Nagahashi and Suzu, Noto Peninsula, Ishikawa Prefecture.
  To date, this sea salt is made by three women, Junko Tsunetoshi San, Tadako Shimo San and Eiko Miyashita San.

 • Noto island fine sea salt

  From €5.10

  Established in 1998 by Koyachi San, Shinkai Shio Sangyo aims to revive salt production in the region of Nagahashi and Suzu, Noto Peninsula, Ishikawa Prefecture.
  To date, this sea salt is made by three women, Junko Tsunetoshi San, Tadako Shimo San and Eiko Miyashita San.